Všeobecné zmluvné podmienky

účasti na kurzoch, školeniach, seminároch a konferenciách organizovaných spoločnosťou FLUIDCONSULT, s.r.o.

Kurzov, školení, seminárov a konferencii sa môžu zúčastniť osoby, ktoré splnili nasledovné podmienky:

  1. zaregistrovali sa k účasti na akcii,
  2. uhradili registračný poplatok,
  3. potvrdili svoj súhlas s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

Registrácia účasti na akciu

Registráciu k účasti na akcii je možné urobiť odoslaním riadne vyplnenej prihlášky obdržanej od organizátora. Prihlášku je možné odoslať priamo z webovej stránky organizátora www.fluidconsult.sk, alebo na tlačive, ktoré záujemcovi zaslal organizátor.
Prihlášku treba odoslať emailom na adresu fluidconsult@stonline.sk, alebo faxom na čislo 041 7630231 najneskoršie v termíne, ktorý je na nej uvedený.
Prihlášku za zamestnancov firiem zasiela a potvrdzuje ich zamestnávateľ, alebo ním poverená osoba.
Účastník akcie v plnej miere, zodpovedá za správnosť údajov, ktoré vyplnil v prihláške. Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie, ktoré účastník pri registrácii uviedol.

Potvrdzujúci e-mail

Každý účastník obdrží, po odoslaní prihlášky e-mail s potvrdením o jej prijatí, ktorým sa zároveň overí platnosť účastníkovej e-mailovej adresy. Súčasťou tohto e-mailu bude oznámenie o konajúcej sa akcii.

Storno účasti na akcii

Účastník, ktorý sa zaregistroval na niektorú z našich akcií, má právo zrušiť svoju účasť pred samotným dňom začatia akcie najneskoršie v deň uvedený v pozvánke. Oznámenie o zrušení je potrebné zaslať e-mailom na adresu fluidconsult@stonline.sk, alebo faxom na číslo
041 7630231. Účastník, ktorý zrušil svoju účasť včas má právo na vrátenie registračného poplatku.
V prípade nedodržania storno lehoty alebo neúčasti na akcii bez predchádzajúcej žiadosti o storno účasti sa zaplatený registračný poplatok nevracia.

Odmietnutie registrácie, a tým aj účasti na akcii, zo strany organizátora

Organizátor si týmto vyhradzuje právo odmietnuť zaregistrovať účastníka, a to najmä v prípadoch:

  1. ak si účastník v minulosti nesplnil svoje záväzky voči organizátorovi, porušil tieto Všeobecné zmluvné podmienky, alebo je zjavné, že ich v budúcnosti porušiť mieni,
  2. v prípade uvedenia nesprávnych, alebo zavádzajúcich informácii počas registrácie.

Právo organizátora zrušiť akciu

Organizátor vyvinie v každej situácii maximálnu snahu zorganizovať plánovanú akciu v termínoch a miestach oznámeným pri registrácii účastníka. Organizátor má právo zrušiť akciu

  1. ak ju nie je možné uskutočniť z objektívnych dôvodov,
  2. ak sa nepodarilo dostatočne naplniť kapacitu (minimálny počet účastníkov).

Za objektívne dôvody sa považujú náhle udalosti na strane organizátora, ktoré nie je možné normálne časove predpokladať. Zrušenie akcie v tomto prípade organizátor účastníkom oznámi neodkladne.
Zrušenie akcie z dôvodu nenaplnenia kapacity organizátor oznámi účastníkom najneskoršie 3 pracovné dni pred jej plánovaným uskutočnením.
Účastník má v uvedených prípadoch nárok na vrátenie registračného poplatku v plnej výške, avšak nemá nárok požadovať od organizátora náhradné plnenie za zrušenú akciu ani finančné odškodnenie.

Registračný poplatok

Registračný poplatok je nutné uhradiť najneskôr v deň pred dňom konania akcie na účet uvedený v pozvánke.
Platba v hotovosti na mieste, alebo po absolvovaní akcie je podmienená predbežným súhlasom organizátora.
Uhradením registračného poplatku vzniká medzi organizátorom a účastníkom zmluvný vzťah, ktorý sa v plnom rozsahu riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné súdne spory vzniknuté porušením týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa riadia slovenskými právnymi normami.

Ochrana osobných údajov

Organizátor sa zaväzuje ochraňovať a neposkytnúť tretej strane žiadne z osobných údajov registrovaných účastníkov uvedených v pozvánke, prezenčných listinách a iných dokumentoch z akcie.
Účastník dáva súhlas aby poskytnuté údaje boli uložené v našej zabezpečenej databáze pre účely informovania o dôležitých novinkách a ďalších nami organizovaných akciách. V prípade, že si tieto informácie neželáte dostávať, požiadajte prosím písomne o výmaz z našej databázy.

Záverečné ustanovenia

Organizátor nepreberá zodpovednosť za správanie sa účastníkov pred začiatkom akcie, v priebehu ako aj po ukončení akcie v súvislosti s nami poskytovanými službami.
Organizátor si ďalej vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných zmluvných podmienok, preto je povinnosťou účastníka podrobne sa oboznámiť s ich obsahom pred začiatkom každej akcie.
Na študijné materiály (príručky, učebnice v tlačenej i elektronickej forme), ktoré účastníci akcie obdržia počas konania akcie sa vzťahuje v plnom rozsahu Zákon č. 618/2003. Bez súhlasu autora resp. organizátora nie je dovolené ich rozmnožovanie a šírenie akoukoľvek formou.

V Žiline, 10.2.2011